V souvislosti s výrazným nárůstem cen dusíkatých hnojiv oproti rokům minulým začíná být aktuální otázka efektivity využívání N jednotlivými odrůdami řepky ozimé. Existuje několik způsobů řešení tohoto problému a jedním z nich je stanovení hodnoty PFP:

 • zkratka pochází z anglického výrazu Partial Factor Productivity
 • nejčastěji se překládá jako dílčí faktor produktivity využití aplikovaného dusíku
 • protože je to dlouhý a nepraktický název, běžně se zkracuje na „faktor produktivity
 • podává informaci o tom, jaké množství výnosu (v kg) bylo vytvořeno aplikací jednoho kg N
 • čím vyšší hodnota PFP, tím vyšší účinnost hnojení N
 • běžná či typická hodnota PFP je 20
  • odběrový normativ N u řepky = 50 kg N/t semen
  • 1 t = 1 000 kg, 1 000/50 = 20
 • PFP závisí na agrotechnice, počasí, ale také na odrůdě

Hodnotu faktoru produktivity u registrovaných, resp. nově registrovaných odrůd v pokusech ÚKZÚZ pro SDO uvádí grafy 1 a 2. Jedná se o další potenciálně užitečný a při výběru odrůdy reálně využitelný parametr, který může zlepšit ekonomiku pěstování řepky.

Grafy ve formátu PD ke stažení